Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Skieding

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Rembrandt*

Kin in pylk noch fierder lizze
as dy’t Jonatan doe sketten hat?
Wat fier is, jout de skieding oan,
sa is it tusken maten bard:
de pylk moast skerp de wierheid sizze.

Koe de skoansoan langer bliuwe
yn it lân fan kenings skerpe haat?
De spear joech mannich kear de toan,
mar David bleau yn skoanheits skaad,
syn harp moast Sauls kweageast ferdriuwe.

Soe de soan syn heit beprate
om de skoansoan rjocht wer oan te sjen?
It spatte lykwols fan de troan,
de lêste hope gie ferlern
yn ’t fjoer fan kenings skerpe hate.

Kin in pylk noch fierder lizze?
Neffens ôfspraak fier oer Davids lea,
wat joech de freoneskieding oan;
it fielde as de skerpe dea,
se gûlden, koene neat mear sizze.

Image

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘David en Jonatan’

admin

Listen

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Gustave Doré*

It smiet neat op, Sauls smiten
mei de spear, wylst David die syn bêst
mei harp en swurd;
troch listen moast er ôf fan ’t lêst:
as skoansoan soe hy by him ite.

Syn dochter wie fereale
op dy muzikant, dus Mikal koe
mei tút en swurd
him pakke by it hert, dan soe
de heit him dêrmei rêde, deale!

Gjin breidskat, mar wol hûden
fan de Filistinen foar it liif,
elk wol bekend,
gjin heidenfint mear by it wiif
en David mei in hûdfol groeden.

Mar David, sûnder wûnen,
snie mei ’t swurd twahûndert kear in hûd
fan fijâns liif;
doe roek Sauls spear wer Davids bloed,
de skoansoan wist wat listen koene.

By Mikal hat er sliepen,
mar net lang, syn libben rûn gefaar
troch list en spear;
in lekken, spand as wie ’t in snaar,
holp him derút, syn wrâld lei iepen.

Image

* Gustave Doré (1833-1883)
Yllustraasje ‘David flechtet’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum