Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Fan foto nei finish

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1966

It skûtsje lei al yn de Langesleat
te wachtsjen op ‘e start fan wâl,
wylst de bemanning op it foardek stie
mei ’t antlit nei it tastel keard.

Image

‘Op Hoop van Zegen’ sa’t de namme wie,
moast oan ferwachtings wol foldwaan,
in skerpe foto soe fertrouwen jaan,
as ienheid komme ta de die.

Image

In klinkend skot fan ’t dûbelloops gewear
brocht liuw en Brouwers yn it spier,
de liererattel loek it túch omheech,
dêr skeat it skûtsje as in spear.

Image

Mar ’t Hearrenfean lei dwers en hie it dreech,
ek Grou dêrachter kaam net fier,
se klapten opinoar, fuort wie de ear,
de liuw dreau bomend fan de wâl.

Image

’t Begjin wie stadich, klapperjend en mâl,
de striid mei wyn en op ien ear,
de finish sûnder seine, dus gjin sier:
it lêste plak die’t liuwke sear.

Image

admin

Proefsile

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
It Heale Moantsje woe net helder skine,
alfde waard it yn de striid op Grou,
it mankemint wie net te finen,
argewaasje kleure Folle Moanne blau.

Image

De Feanhoop noege út foar proef te silen,
Teake* stjoerde mei in sigaret,
Bernardus** hat de fok bespile,
’t rikke wol, mar brâne die de Moanne net.

Image

De Meeters dy’t de Ie ek op lavearren,
sylden skraler, rûnen Teake op.
Woe ’t skip net nei de skipper hearre?
Los it roer en nei de fokkenist foarop!

Image

Twa koppen, ljocht en donker as de moanne,
’t Heale Moantsje hong der tuskenyn;
de sinne wie de minne boarne:
troch de rek derút rûn ’t skip net oan de wyn.

Image

*) Teake Brouwer
**) Bernardus Tjerkstra

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum