Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Ballade fan de Snitser mar

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
’t Súdwesten mei de Gossepeallen,
’t noardeasten mei it Hearregat,
de Sibesleat derby behelle,
sa krige Snits it winnend lot.

Der wiene eartiids trije boeren,
de nammen binne wol bekend,
se wurken hurd, wol tolve oeren,
oan harren grûn en wetter wend.

Mar stoarmen swypken op de weagen,
dy’t frieten oan de sloppe grûn,
de wierheid kaam sa wreed foar eagen:
in boer hat nea by wetter wûn.

Earst krige Gosse wiete fuotten,
hy bea en flokte oan syn God,
wat soe boer Gosse oars dwaan moatte:
him oerjaan oan syn neatich lot.

Image

Mar nea ferlit in boer syn keallen,
se holden harren poaten droech,
dat kaam omdat er lange peallen
yn rigen yn de boaiem sloech.

Twads liet boer Hearre fan him hearre,
hy bea en flokte oan syn Hear.
Soe Dy it sa foar him bedjerre?
Dan naam it lot foar him in kear.

Image

Mar soe de poel syn fee bespatte?
Dat koed er keare mei har dong,
dy’t er brocht yn djippe gatten,
sadat gjin weach har mear besprong.

Boer Sibe pakte ek de skeppe,
hy brocht syn tank oan God de Hear
en soe noch trije dagen skreppe
foardat de Sibesleat wie klear.

Image

Want Sibe hold mear fan it wetter
as fan de peallen en de dong,
it skipper-wêzen lei him better,
de weagen makken him wer jong.

Sa kamen earst de Gossepeallen,
ûntstie dêrnei it Hearregat,
de Sibesleat hat stinnend kealle
de Snitser mar, it winnend lot.

admin

Skrieljagers

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Rinnend fluitsje ik oer ’t gea
de wize fan de simmermoarn,
my net bewust fan watfoar kwea
fersterkje ik de heechste toan
as freon fan ienheid yn natoer
ha stap en lûd deselde klam
as stam en krûd, fan koarte doer
lykwols, ynienen stean ik stram,
want blykber bin ik grinzen oer,
fan goede freon nei fijân gien,
ik sjoch en hear: se binne poer
en sjitte skriemend út it grien,
as skimen tsjin de blauwe loft
bestoke se mei wjuk en kiel
my oant ik trochrin, nei in skoft
besakje lûd en flecht, ik fiel
my freon wer, fluitsje ’t selde liet
as hikkeskries mei hert en siel
oer ’t gea twastimmich grieto-griet.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum