Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Sodom en Gomorra

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Noch libbet dizze Snitser bûtenwyk,
befolke mei befearre wêzens,
as iepen mienskip yn de frijheid ryk
oan kleur en wichtich yn it wêzen.

Hjir binne wy, wat bringst ús foar berjocht
of struist it ûnheil, net te fretten:
de Houkepoarte, minskewyk dy’t docht
ús ûnrjocht mei midsieuske wetten.

De galge is ús frjemd, wy binne ’t folk
fan no, fan hokke sûnder dokke,
wy brûke yn de striid gjin swurd of dolk,
fermannichfâldigje troch ’t fokken.

Ien boargemaster, wat sil dy ús dwaan,
wy hawwe hjoed de dei wol trije,
it hege kraaien sil de trochslach jaan
dat wy noch lang yn frijheid frije.

Noch libbet dizze Snitser bûtenwyk
as ’t folk fan Sodom en Gomorra,
mar ’t wrede needlot wit fan gjin ûntwyk
en struit it sâlt der noch op ta.

Image

admin

Skeppingsdei

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

De nacht ferrûn mei stoarm:
it rûzjen fan de beammen
yn ’t weagjen op ‘e twirren
dy’t ek it wetter swypken
ta ’t driigjen mei de stimmen
fan ûnheil sûnder foarm.

Image

Der twirre ek in dream:
it stoarmjen yn de tinte,
de wetterfloed fan fierren
dy’t skieding brocht op ierde,
de skepping mei de wenten
foar âlden en har team.

Ik rûn de moarns dêrnei
yn waar en wyn op wegen
dy’t nei de fierte fierden
dêr’t skiere loften brieken
en ‘k seach noch wat ferlegen
nei dizze skeppingsdei.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum