Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Tobit*

Keunst
PDF Print E-mail
fan Rembrandt van Rijn**

Image

Se wiene beide al op jierren,
Tobit en syn Anna, soargjend trou
foar him dy’t frege om in iepenbierring
foar syn wrâld, beslein yn ’t grauwe nau:

‘Wêr ha ‘k dit oan ferstsjinne,
ik tsjinne trou de Hear
mei timpelgong
en ’t tsiende part
fan wat ik dreech fertsjinne;
nea ha ik lang toeve,
stie alle dagen klear
foar âld en jong,
joech elk syn part,
de deaden ha ‘k begroeven.’

Image

Mar Anna woe dêr neat fan witte,
foar dy fragen hie se ’t fierste drok:
‘Do hast dy yn de eagen skite litten
troch in swel, sjoch, myn fertsjinne bok!’

‘Mar frou, wat silst my no fertelle,
wat fertsjinne is, dat wie myn fraach,
do hast de bok grif fan in rike stellen,
iepenbierrest my it leechste laach!’

Doe spatte Anna op: ‘Do bline
dy’t it sljochte libben swart-wyt sjocht,
lit my it ljocht no oer dyn fragen skine,
ast fertroust, dan dochst dyn neiste rjocht!’

Beskamme lei har man de holle
yn de nekke, die de hannen gear:
‘Ik hie it folle leaver oars ha wollen,
blyn fertrouwen op myn frou, neat mear.’

* Sjoch it apokrive bibelboek ‘Tobit’

** Rembrandt van Rijn (1606-1669)
wie ien fan de belangrykste skilders
yn de santjinde ieu.
Doe’t er 20 jier wie, skildere er
‘Tobit en Anna mei it bokje’.

admin

Unferwachts

Keunst
PDF Print E-mail
fan Ilja Repin*

Image

Unferwachts komt hy deryn
nei wiken ûnderweis;
hoe lang is ’t ôfskie wol net lyn,
se kamen ûnferwachts dy deis.

Hy wie in revolúsjonêr
dy’t opkaam foar syn folk;
foar tsaar en tsjerke in bedjêr,
it boadskip hoegde net in tolk:

Nei Siberië, it oard
dêr’t ballings wurken nei
de dea, foar straf de eigen moard
oant amnesty rôp him dy dei.

Dêr stiet er frjemd en ûnferwachts,
ûnrêstich nei de groet
dy’t as in bom yn ’t neiste slacht
út fierten as ferlern foargoed.

Fan de stoel riist op de mem
dy’t yn de slomme lei,
betize noch troch byld en stim:
‘Myn jonge, wêr komsto no wei?’

Syn frou, noch fan it slotakkoard
besiele, sjocht benijd,
hoewol’t har hoop de sprong net doart:
is hy it wol dy’t goeie seit?

’t Famke ken har heit net mear,
mar ’t eachweid fan har broer
fertelt him fan dy lêste kear:

‘Wit heit noch fan de knoop yn ’t snoer?’

* Ilja Repin (1844-1930) wie ien fan
de belangrykste Russyske skilders
út it twadde part fan de njoggentjinde ieu.
Hy wurdt wol de Rembrandt fan Ruslân
neamd.
Repin sympatisearre mei de yntellektuelen
dy’t nei it plattelân teagen om de boeren
har revolúsjonêr boadskip te bringen.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum