Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Manke strider

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Eugène Delacroix*

It gie wer oan op ’t heitelân
mei keppels net te tellen,
noch mei rjochte rêch, de stap deryn,
it rûn him lang al foar de wyn
oant by de grinsrivier,
doe rûsde ’t wetter fan syn stellen.

En yn de skimer, yn in tel,
seach Jakob Ezaus hierrich fel.

De man kaam daliks op him ôf,
’t gie sûnder foar te stellen,
griep mei beide hannen Jakob fêst
en gunde him dy nacht gjin rêst,
in striid fan krún oant kút,
de heup hie neat mear te fertellen.

Image

En by ’t lemieren, yn in tel,
waard Jakobs namme Israel.

De namme wie him net genôch,
’t moast djipper, nei de welle:
foar de seine joech er God de tank,
rûn fierder foar de wyn, mar mank,
oant foar de grinsrivier
om earst him Ezau foar te stellen.

* Eugène Delacroix (1798-1863)
Skilderij ‘Jakob wrakselet mei God’

admin

Famyljebedroch

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Jean Restout*

’t Koe minder by syn omke Laban
om’t er Rachel rinnen seach
mei faak har eachopslach nei him,
fereale hold er dy yn ’t each,
syn hert sprong iepen by har stim.

Image

It koe net oars, hy moast wol iepen
wêze yn ’t kontraktpetear:
foar Rachel sân jier hoederskip
yn tsjinst fan Laban, dat wie klear,
as flechtling krige hy wer grip.

Mei ’t each op Rachel fleagen jierren
as de dagen nei dè dei,
mar nei de nacht, by ’t earste ljocht,
waard hy gewaar wa’t nêst him lei:
de âldste, Lea, tsjin syn rjocht.

Doe kaam by him it ûnrjocht boppe
fan ’t bedroch mei Ezaus hûd,
it siet him yn ’t famyljebloed,
hy hie gjin rjocht om lûd te roppen.

* Jean Restout (1692-1768)
Skilderij ‘Jakob en Laban’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum