Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Ballade fan de kultuer

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Foar Fryslâns skepping wie de see
dy’t altyd weage en wyld bearde,
neat noch wie der wat him kearde,
sels de miuw fûn gjin fêst stee.

Doe, op it kearpunt fan de tiid,
ûntstie it waad, it earste fêste
yn in wrâld mei kimen wiid,
’t wie lykwols net it lêste.

Want sjoch, dêr wie de earste dei,
mei kamen ek de earste minsken,
Friezen dy’t it heechste winsken,
skoepen terpen op ‘e klaai.

De twadde dei wie foar de bou
fan ’t doarp, de skepping fan it platte,
gjin pretinsje, sa’t de frou
fersoarget bern en katten.

Sjedêr, doe kaam de tredde dei
mei sterken dy’t de tuorren bouden
fan de stêd, mei swurden houden,
foar de skeppingsmacht de kaai.

De fjirde dei wie foar de hân
fan bouwers dy’t de skûtsjes makken
om te laden yn it terpelân,
dat hegerop wer sakke.

Image

Dei fiif wie foar it grutte jild
dat skoep it folk mei kapitalen,
hegerop nei it globale,
wrâldfier wie it rôljend fjild.

It rôle op dei seis mar troch,
want alles koe de wrâld út ride,
minsken skoepen altyd noch
al wie ’t dan diokside.

Dei sân kaam alles yn de rêst,
behalve ’t bearen fan de weagen
dy’t de Friezen kommen seagen,
hegerop wie no it bêst.

Doe, op dei acht yn de natuer,
stie op in frou mei in pretinsje:
skeppingskrêft foar de kultuer
yn Europeesk diminsje.

admin

Wilhelrita fan Oranje

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Us Wilhelrita fan Oranje,
grutsk op Nederlân, har steat,
dêr’t heech de blanke top fan dunen
sjongt har ta as nije leat
oan sterke stamme sûnder franje,
dy’t de Friezen wiisheid leart.

Wie har Wilhelmus fan Nassauwe
net it foarbyld yn de striid?
De Friezen moasten Hollân folgje
nei de ienheid mei de tiid,
sa koe de macht it drankje brouwe
fan de uny wiid en siid.

Us Wilhelrita fan Oranje,
de hellefeechster fan it lân,
woe ek de Fryske klaai oanfeie,
minge mei blank Hollânsk sân,
mar Friezen feie nei Hispanje
Wilhelrita’s steat en stân.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum