Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Myksomatoaze-folk*

Polityk

fan ûnbekend**

De eigen keppel hie gjin fretten,
want de kninen frieten alle gers
nei’t earst twa bisten kommen
wiene út it gea fan ’t giet ferkeard,
wat yngie tsjin de eigen wetten…

… sa wie de hoeder fan betinken,
nettsjinsteande alle jierren groei
foar skiep om rûn te kommen
om de hoeder hinne, wol by steat
de kninen fan de rest te skinken.

De hoeder lykwols woe neat witte
fan mear kninen yn syn eigen gea
en liet myksomatoaze
komme, foar de kninen op ’e kop
ferkeard, sy ha it libben litten.

Sa is it kninefolk opromme,
groeide ’t gers wol trije kear sa heech,
guon skiep ha har ta barsten
fretten oant it measte rekke op…
it rûne skiep sil ek omkomme.

* In fabel op histoaryske grûn yn Australië (1951)
** Foto ‘Kninen mei myksomatoaze’


 

admin

Alternatyf liet

Polityk

fan Marc Chagall*

Spyljend yn de neare nacht
begûn er stadichoan te sweven
boppe ’t libben dêr’t er diel fan wie,
syn folk tocht: no sil ’t heve!

Mar hy wie gjin presidint
en hielendal gjin Netanyahu,
dy’t al jierren smoarge hannen hie,
sa’t Frou Justysje ha woe.

Syn fioele joech gjin sein
om frou en bern wreed oan te fallen
mei syn strykstôk rjochtsjend as gewear
op withoefolle hollen.

Spyljend yn de neare nacht
song hy it liet fan alle tiden
oer de wite dowen yn de beam,
sy bleauwen noch fansiden.

Doe’t it folk fan Israel
fersteld stie hoe’t er swevend spile,
skeaten eigen bern har yn it sin,
de beam ûntgie de bile.

Koerend kamen foar it ljocht
de wite dowen klappend mei de
wjukken foar it liet dat brocht sjaloom,
dy’t oer twa lannen waaide.

* Marc Chagall (1887-1985)
Skilderij ‘De fioelespiler’
Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum