Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Mytebylden category

admin

Ajax

Mytebylden

fan Giovanni Demin*
fan ûnbekend**

Hy brocht mar tolve skippen yn,
it wie mar lyts, dat kontingint,
earst foer hy brûzend foar de wyn,
dy Ajax wie in flinke fint.

In man fan dieden, net fan ’t wurd,
hy hie genôch oan hint en hân,
hantearre mei gemak it swurd,
dêrmei in libbenslange bân.

It rûn heech op mei Odysseus,
twa Griken yn in hjit konflikt,
ta argewaasje fan god Zeus,
wat Ajax woe, waard net berikt.

Gjin wurd wie nedich foar syn wraak
op eigen folk, teminsten as
Athene der net wie, syn taak:
de skiep, hy sloech der flink op los.

Hy seach it bloed fan kop oant sturt
en skamme him de teannen út,
stiek yn de grûn syn bluodrich swurd
en keas de dea as einbeslút.* Giovanni Demin (1786-1859)
Skilderij ‘Ajax’

* Yllustraasje ‘Selsmoard fan Ajax’

admin

Agamemnon

Mytebylden

fan Giovanni Battista Tiepolo*

Agamemnon, moedich strider
út it laach fan wraak en moard,
syn heit wie troch in neef fermoarde,
de soan waard ek in misse dieder.

Foar’t er waard in moedich strider,
flechte er nei Sparta’s foarst,
dêr’t hy him trijedûbel warde:
as moardner, skoansoan en as lieder.

Hy fermoarde heit en soantsje
foar’t er troude mei de mem,
wat oan it hôf fan Sparta barde,
sa groeide wer in bluodrich plantsje.

Kening waard er fan Mykene,
ekspedysjelieder fan
in grutte float nei Troje,
dêrfoar moast er noch jierren traine.

Artemis liet it net waaie,
dat de float lei wiken stil,
syn dochter soe sy fan him skoaie,
sa’n offer moast men wol bekleie.

Agamemnon hat de Griken
oanfierd en úteinlik wûn,
hy koe it lykwols sels net roaie,
waard deade, lyk ûnder de liken.

* Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)
Detail fan it skilderij ‘De grime fan Achilles’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum