Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

As Michael Jackson

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Twa pseudo-skûtsjes op ‘e Snitser mar,
dy’t skril it wyt wjerspegelet
fan plastysk wurk troch de sjirurch,
dy’t makke foar de winst syn kar:
de swarte lûken gau derôf,
de roef wurdt út it dek weisnien,
it lúkse maklik regele,
de yngreep hat fertuten dien,
it wie de muoite wurdich.

Image

Sjedêr glydt Michael Jackson
twaris op it wetter,
earst brún, no blank,
de operaasje slagge,
pasjinten binne wurch,
dokter wurdt bedankt,
it ferlies komt letter.

admin

Jacoba…

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Us mem… en nei’t se weiwaard
achter skiere kimen
dêr’t dit libben ophâldt,
lei heit har fleurich aard
op nammeboerd yn twafâld,
glânzjend as de serafs,
oan wjerskanten fan de boat.

Us mem dy’t, letter werberne
yn namme út ‘e skoat
fan dochters, ’t libben trochjoech
oan bernsbern dy’t har kenne
as glânzjend wer yn twafâld:
bylden yn in rjochthoek
en út ‘e âlden har ûnthâld.

Us heit dy’t, skipper-ôf,
de buorden naam fan ’t board,
dat de namme fan syn frou
trochklonk yn in oare soarte
fan libben op it wetter:
glânzjend folle letter,
wer twastimmich it akkoard.

En doe’t ús arke leechrûn,
gie wer har namme mei,
hoe mannichfâld ferbûn
mei libbensglâns en -gloarje
en hoewol’t se weiwaard
achter skiere kimen,
soe nea har lûd feroarje.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum