Willem Tjerkstra’s thússide
admin

De reade trie

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Se hie de hân by ’t ear
en seach my freonlik oan,
in flinter yn de moarn,
yn ’t skimer krekt ûntpoppe;
se wie it noch mar heal,
de oare helte hie
har frije fleanen stoppe
en wat har libben wie,
har winsk yn hert en nieren,
dy frijheid kriich se net,
om’t sy it net mear diene.

Image

Se hinget tsjin de peal,
noch altyd like freonlik,
it libben oan in tried,
omdat har bloed feroarlik
troch hert en nieren giet
en dy’t de flinter sloech,
syn bloed wie doe behoarlik
fertinne yn de kroech,
hy liet it yn him rinne
en stiet gjin wykein droech.

Image

admin

Floatskou

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
By gelegenheid fan 125 jier
skipsbou Van der Meulen
op 23 septimber 2005

De skimer strykt oer grêft en kolk,
in kleed dat no noch kleurleas is,
de oergong, lykas juster, nei de nacht,
oant by de brêgen komt wat folk,
dat by it iepengean de eagen draait
nei wat no noch as heimenis
mei ljocht it brêgegat yn swaait…Image

… it ljocht dat wappert oer it hout,
antyk mei ark en hannen brocht
yn foarm fan boeier, jol en skou,
no glidend lykas stjoerde skout
by nacht syn skippen sljocht en rjocht
op Snits syn wetterpoarte ôf,
mar by de Wâldfeart sjongt it koar
syn shantys suver en mei nocht
draait op ‘e kaai it tsjil foar tou
yn kleuren, stil foar ‘t skerpst gehoar,
om fêst te lizzen jol oan skou…

Image

… by Snitser wetterpoarte brekt
it los, it flitst en swingend fiert
it folk it feest mei Bogerman
syn bigband, beide ljocht en liet,
se strike oer it glêde hout…

Image

… wat âld wie, wurdt fan dizze tiid,
it flamjend fakkelljocht fertrout
wat sketterjend oer ’t wetter giet,
de harmony dy’t fierder bout.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum