Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Rjocht dwaan

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Rop lûd dat elkenien it heart,
dyn stim moat wêze as in hoarn
om op te roppen rjocht te dwaan,
’t skynhillich folk hat dêr wol oan.

It hâldt foar ’t each in festeldei,
yt net, mar docht wol saken om
krekt op dy dei syn slach te slaan,
sa bûcht it folk wat rjocht is krom.

Part mei wa’t honger hat it brea,
jou oan de earme swalkers klean
en wêrom har gjin sliepplak jaan
foar’t sy mei moed wer fierder gean?

Foar dy sil ’t wurde ljochtskyndei,
gerjochtichheid giet foar dy út
en jout yn dyn bestean rom baan,
de gloarje folget ta beslút.

Ast hâldst de sabbat mei dyn hert,
as dy syn hillichheid behâldt,
dan hoechst dyn slach net mear te slaan,
mar krijst de fruchten mannichfâld.

* Foto ‘De rjochte wei’ 

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum