Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Show

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

De sinne lit neat nijs mear sjen,
want wat de iuwen troch sa west hat,
wurdt trochlutsen nei it no:
de berte fan in bern, de dea fan minsken
yn de bloei, de wierheid, soms in show.

Nim Stalin, fan de macht in fan
oant hy dy gripe koe, troch alles
hinne waard it werklikheid,
gjin minske koe syn solo-stribjen keare,
foar de show wie hy de sterke heit.

De heit dy’t hearske oer syn bern,
in macht dy’t troch de jierren hinne
net ferneare koe dat wa
dan ek de sinne yn syn wetter skinen
seach, sa’n minske moast de deastraf ha.

Mar net planút, want in proses
joech oan, it hie net om ’e nocht west,
want de rjochter spriek it ho
út foar de minske mei tefolle winsken…
solo-macht feroare yn in show.

* Yllustraasje ‘Heity Stalin’

admin

Yn en út de put

Bibelbylden

fan Ernst Alt*
Jeremia

Jeremia spriek Gods wurden:
Falle sil Jeruzalem
yn hannen fan de foarst fan Babel,
wa’t bliuwt, komt om troch oarloch,
honger en de pest, wa’t oerrint nei
de fijân, sil yn libben bliuwe,
dit is wat de Heare sei.

Ek de hege hearen sprieken:
Harkje, kening, net nei him,
mar lit dy keardel hjoed noch stjerre,
syn praat benimt de moed fan
’t folk en alle mannen yn de striid,
dus lit him net yn libben bliuwe,
want it is de heechste tiid.

Sedekia spriek as kening:
Yn jim hannen jou ik him,
want wat kin ik tsjin jim begjinne
no’t wy neat oars mear kinne?

Jeremia is bedarre
yn de bak djip yn de grûn,
dêr’t hy yn ’t goare slyk weisakke;
in bûtenlânske eunuch
hat oan de profeet wer útsicht jûn.

* Ernst Alt
Yllustraasje ‘Jeremia yn de put’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum