Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Folk fan neat

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Ik ha in fraach oan Israel:
wie ’t ûnrjocht om it folk
dat foar jim wie, te lieden
út Egypte wei troch de woestyn?
Sa’n oard hat neat te bieden.

Ik ha dat folk doe fierder brocht
nei hôven mei de frucht
dy’t goed is om te iten,
mar se fregen net: ‘Wêr is de Hear?’
Oerdwealsk is dêryn biten.

’t Is wurden ta in folk fan neat
mei prysters sûnder fraach
oan My, profeten ûnder
ynfloed fan de god dy’t Baäl hjit,
Ik wie net mear bysûnder…

… as God dy’t rjocht docht oan syn folk,
gjin ûnrjocht oansjen kin,
dus sil Ik dêrtsjin stride
troch dat folk te roppen ta it pleit,
dat sil ta ’t fonnis liede.

* Foto ‘Woestyn’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum