Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Foar Israel en Juda

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Dit wurd sprek Ik foar Israel:
‘Asto by My weromkomst,
de ôfgodsbylden foar myn eagen
fuortdochst en net langer swalkest
fan it iene nei it oare plak,
nei wierheid by myn libben swarst,
dan krigest fan de folken dyn gerak,
har wurd fan lok komt op dy del.’

Foar Juda sprek Ik ek in wurd:
‘Wolsto by My wer komme,
dan moatst it wyldlân foar myn eagen
ploegje, djip genôch foar ’t siedzjen,
dat de stikels reitsje fan har plak;
besnij jim dêrnei foar de Hear,
jim hert stiet iepen, jout Him ûnderdak,
oars wurdt de brân fan grime grut.’

* Kaartsje ‘Israel en Juda’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum