Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Greve Adolf

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Lijf en goed altezamen
heb ik u niet verschoond;
mijn broeders, hoog van namen,
hebben ’t u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in de slag;
zijn ziel in ’t eeuwig leven
verwacht de jongste dag.

Image

It is no al twa kearen
dat mei beskaat geweld
de greven it ferlearen,
gjin libben dat mear telt;
de greve lang ferline
kaam om yn Heilgerlee,
der soe wat nijs ferskine:
ús lantsje oan de see.

De twadde wie in strjitte,
in Adolf tichterby,
yn Snits om krekt te witten,
al lang net mear sa nij;
mei bûkjende masine
besljochten se it pleit,
want alles moast ferdwine,
de dea waard sa in feit.

Image

Wêr’t liif en guod tegearre
ferkearden yn it hûs,
dêr moasten muorren stjerre,
oantinkens by de rûs;
de namme sil wol bliuwe,
de strjitte dy’t der leit,
kin elkenien wer skriuwe
as greve dy’t neat seit.

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum