Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Fraach oer opstean

Lyrysk Deiboek


Syn bertestjer joech strieljend ljocht,
lykas de wizen witte lieten,
sa’nien waard doe wrâldferneamd
en soe syn ljocht grif skine litte,
mar it is de fraach wat hy hjoed docht.

Hy wie in Joad, gjin moadegril
woe hy de minsken hearre litte,
mar de wierheid, dy’t men neamt
te radikaal, dus lit mar sitte,
op Goed Freed briek men syn lea en wil.

Op Peaskemoarn, sa’t men doe sei,
kaam hy it grêf út, wer ta libben,
rekke dêrtroch wrâldferneamd,
syn ynfloed koe men amper mjitte,
’t is de fraach hoe sit it hjoed de dei?

De Joadestjer mist hjoed it ljocht
en alle grêven bliuwe sletten,
opstean docht men yn de wrâld
tsjin ûnrjocht lykas hy ek witte
liet en die, de fraach is wa’t dat docht.



Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum