Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Crisis

Jereims
PDF Print E-mail
Op nivo

Dêr wied er wer, fia de mail,
nei mear as in moanne fan swijen,
teminsten wat it dichtsjen oanbelanget.
Ik ha it weage om mei ‘beantwoorden’
in pear fragen te stellen.
Jereims syn antwurden wiene koart:
Vierde klas gymnasium.
Voorkeur talen.
Fries als moedertaal.

Syn gedichten sprieken der al fan,
teminsten fan it skoal- en taalnivo.
Net fan it Frysk.
Meastal berikt in dichter in heger nivo
as er syn memmetaal brûkt.
Mar wa bin ik om Jereims te stjoeren?
Soks soe in krisis opleverje kinne.

Crisis

Image

Edward Hopper – Heuvel mei fjoertoer

Dat Amerika het lichtend voorbeeld was,
torenhoog zijn vuurgloed gaf
voor zwervers op de wereldzee,
stond als een huis zo vast.

Dat een hoge tweeling niet bestand was
tegen vuur dat gloeit van haat
van zwervers op de wereldzee,
was ’t vallen van de tijd.

Hoge bomen worden beeldbepalend voor
torens zonder nog krediet,
want na het vangen van veel wind
begint bepaald verval.

Image

Jereims

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum