Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Strafrede

Bibelbylden

fan Rembrandt*
Jeremia

De Hear liet Jeremia witte:
‘Gean yn de poarte fan de timpel stean,
dêr silst myn boadskip witte litte’:

‘Wa’t troch dizze poarte komme
om de Heare te oanbidden,
harkje nei it wurd fan God:
As jimme dogge sa’t it heart,
dan bliuwt dit stee foargoed jim plak
en is it falske lûd ferstomme:
de timpel bliuwt Gods ûnderdak!
Mar Juda’s dwaan en litten kin
folslein gjin sprekken lije:
stelle, moardzje en troubrekke,
falske eden dwaan en Baäl eare jaan
 en dan myn seine krije
yn de timpel dêr’t Ik bin,
sa’t jimme tinke, mar ferjitte
dat Ik jim praktiken sjoch.
Wannear’t jim gean nei Sjilo,
sjogge wat ik dien ha mei myn stee
dêr, dan kinne jim wol witte
wat Ik dwaan sil mei de timpel hjir!’

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Jeremia treuret om de timpel’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum