Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Jeremia yn gebed

Bibelbylden

fan Michelangelo*
Jeremia

Nei’t ik it lân kocht hie,
lykas de Hear my witte liet,
koe ik net oars as bidde,
sa’t it de profeten giet: 

‘O God, Jo ha mei krêft
ta oansjen brocht it libben yn
de himel en op ierde,
lang is ’t geunstbewiis al lyn.

Jo hellen Israel
út slavelân Egypte wei
mei tekens en mei wûnders,
klear yn byld oant hjoed de dei.

It lân is harren jûn,
oan foarfaars tasein mei in eed,
sy ha net om jo sizzen
jûn… wa hie fan Jo noch weet?

It ûnheil komt oer har
mei oarloch, honger en de pest,
yn hannen fan de fijân
falt de stêd, it heil hat west.’

Hoewol’t der ûnheil komt,
de stêd it net mear hâlde kin,
moast ik it lân dochs keapje,
as in tsjûgenis hie ’t sin.

* Michelangelo (1475-1564)
Skildering op it plafond ‘Jeremia’ Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum