Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Ik bin it

Bibelbylden

fan ûnbekend
Jesaja

Ik wit it, ja Ik wit it, want Ik sjoch
datst no noch yn de boeiens sitst
fan him dy’t dy derûnder hâldt,
Ik wit datsto net better witst.

Ik freegje dy wêrom bisto no bang
foar him dy’t ommers stjerre sil,
in minske dy’t ferwilet as
it gers, in ein komt oan syn wil.

Bisto fergetten wa’t dy makke hat,
de himel spande Ik earst út
en lei de fûneminten fan
de ierde neffens myn beslút.

Ik bin it, ja Ik bin it dy’t dy treast,
dy’t ek de weagen brûzje lit,
sa ha ’k myn brûzjend Wurd dy jûn,
do witst dat Ik dy nea ferjit.

Yllustraasje ‘Weagen’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum