Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Hier fan Ezechiël

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Minskesoan, nim no in swurd
datsto as skearmes brûke silst
en helje dat oer burd en holle,
hoewol’tst keal wurdst
stiesto net foar skut.

Nim in tredde part fan ’t hier,
ferbrân dat middenyn de stêd
as teken dat in tredde part fan
honger omkomt
of de pest, wiswier.

Nim dan wer in tredde part
en hakje ’t fyn, net yn de stêd,
dêrbûten, want in  tredde part komt
troch it swurd om,
’t is wiswier, dat bart.

Dan bliuwt oer it lêste part
datst útstruist op ’e wyn, Ik gean
dêr achteroan om mei it swurd te
deadzjen folk dat
goaden tsjinne hat.

Fan de hierren nimst in pear
en byn dy yn de seame fan
dyn mantel, dan nimst dêr in pear by
wei, ferbrân dy,
foar it folk in lear.

* Yllustraasje ‘Ezechiël’Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum