Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Hurdsyldei

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
woansdei 10 augustus

Dit is de dei, it folk streamt ta,
de ponten bromme, brûzje, sjonge
’t mearstimmich liet en bringe sa
de sfear deryn, om oan te kommen
op hillich lân, de mar ûntwrongen.

Dit  is de dei, it fjild brûst oan,
de hoarn foar starters kin sa klinke,
it silersliet set yn, de toan
fan skippen, seilen, wyn en weagen
op wei nei boeien, dy’t har winke.

It Kolmarslân tilt op fan ’t folk,
in kleurich fjild dat yn ekstaze
beweecht, as optild nei de wolk
dy’t, los fan alle swierrichheden,
har meinimt, wylst de blazers blaze.

De mar is wyt fan seil en fok,
in blinkend byld yn alle fazen,
fan fûle striid oant stom gelok,
fan foar de wyn en yn trapeze,
fan stil geniet of flokke, raze.

It eilân, dronken as in dweil,
sjongt mei de dreunen fan ’t orkest:
Frysk bloed tsjoch op, ik sjoch gjin seil,
myn ieren bûnzje sûnder bloedtest,
it bier bekomt ús Friezen poerbêst.

Fan mar troch ’t Hearregat, de poel,
de Klok, de Puollen, troch de Sibe hinne,
de silers brûzje nei it doel,
dêr’t ieren bûnzje om te winnen,
de priis en lit it bier mar rinne.

De lêste boat, de lêste stjit
fan finishtoer op lêste flagen,
fan ’t dweilorkest de lêste hit,
it lêste bier noch yn de mage,
de moaiste dei fan alle dagen!

Image

admin

Alexander de Grutte

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

Image

Alexander, grutte Gryk,
dy’t libbe leafst by fiergesichten,
stoarre oer de Middellânske See,
hy dreamde fan it grutte ryk
dat foar him lei, hy soe it stichtsje.

Legermachten, gjin ûntwyk
foar dy ienfâldige soldaten,
mannichfâldich foar de bloedstriid ree
mei ’t each op Alexanders ryk,
oer frede foel noch net te praten.

Perzysk kening moast omlyk,
omdat de dream yn winst feroare,
mar de foarst bleau fier fan eigen see,
waard oerset nei it stille ryk,
nea joech er wer syn hoars de spoaren.

* Detail fan it Alexander-mozayk
(sirka 100 foar Kristus)

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum